CAS 2097252-84-9 : Bufospirostenin A and intermediate

CAS 2097252-84-9 : Bufospirostenin A and intermediate
(World's Largest Pharmaceutical Supplier)

  • CAS Number: 2097252-84-9
  • Stock: 53g
  • Assay: 98.42%

Bufospirostenin A and intermediate, world sole GMP manufacturer, bach size 10KG, Cyclosporin A, CAS 59865-13-3, we have different FROM. 


Bufospirostenin A, all from GMP plant, stock like below:

Bufospirostenin A intermediate, 2097252-84-9, Stock 53.5g, Assay 99%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-41-2, Stock 49.9g, Assay 98.7%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-38-7, Stock 18.1g, Assay 98.7%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-36-4, Stock 62.3g, Assay 98.4%

Bufospirostenin A intermediate, 2712605-82-6, Stock 81g, Assay 98.7%

Bufospirostenin A intermediate, 2712605-86-0, Stock 80.5g, Assay 98.3%

Bufospirostenin A intermediate, 2712605-94-0, Stock 22.2g, Assay 98.6%

Bufospirostenin A intermediate, 2712605-97-3, Stock 83.8g, Assay 98.8%

Bufospirostenin A intermediate, 2712606-09-0, Stock 82.5g, Assay 98.6%

Bufospirostenin A intermediate, 2712606-00-1, Stock 36.6g, Assay 98%

Bufospirostenin A intermediate, 2712606-18-1, Stock 61.8g, Assay 98.1%

Bufospirostenin A intermediate, 2712606-23-8, Stock 58.4g, Assay 98.6%

Bufospirostenin A intermediate, 2716887-05-5, Stock 48.6g, Assay 98.6%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-40-1, Stock 55.8g, Assay 98.2%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-38-6, Stock 71.1g, Assay 98.6%

Bufospirostenin A intermediate, 2712605-84-8, Stock 13.8g, Assay 98.9%

Bufospirostenin A intermediate, 2712605-88-2, Stock 83.1g, Assay 98.3%

Bufospirostenin A intermediate, 2712605-91-7, Stock 45.2g, Assay 98.5%

Bufospirostenin A intermediate, 2712605-92-8, Stock 13.7g, Assay 98.9%

Bufospirostenin A intermediate, 2712606-04-5, Stock 42g, Assay 98.7%

Bufospirostenin A intermediate, 2712605-98-4, Stock 23.5g, Assay 98.5%

Bufospirostenin A intermediate, 2712606-17-0, Stock 81.5g, Assay 98.8%

Bufospirostenin A intermediate, 2712606-21-6, Stock 51.9g, Assay 98.4%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-43-4, Stock 11.1g, Assay 98.9%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-39-8, Stock 22.8g, Assay 98.6%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-34-3, Stock 23g, Assay 98.8%

Bufospirostenin A intermediate, 2712605-85-9, Stock 38.8g, Assay 98.4%

Bufospirostenin A intermediate, 2712605-89-3, Stock 69.1g, Assay 98.9%

Bufospirostenin A intermediate, 2712605-95-1, Stock 47g, Assay 98.7%

Bufospirostenin A intermediate, 2712605-96-2, Stock 21.6g, Assay 98%

Bufospirostenin A intermediate, 2712606-08-9, Stock 89.6g, Assay 98.6%

Bufospirostenin A intermediate, 2712605-99-5, Stock 30.5g, Assay 98.4%

Bufospirostenin A intermediate, 2712606-78-3, Stock 18.4g, Assay 98.4%

Bufospirostenin A intermediate, 2712606-22-7, Stock 20.9g, Assay 98.1%

Bufospirostenin A intermediate, 2712606-10-3, Stock 47.4g, Assay 99%

Bufospirostenin A intermediate, 2712606-11-4, Stock 25.7g, Assay 98.6%

Bufospirostenin A intermediate, 2712606-13-6, Stock 31.4g, Assay 98.7%

Bufospirostenin A intermediate, 2712606-12-5, Stock 64.6g, Assay 98.8%

Bufospirostenin A intermediate, 2712606-14-7, Stock 60.3g, Assay 98%

Bufospirostenin A intermediate, 2712606-15-8, Stock 23.4g, Assay 98.5%

Bufospirostenin A intermediate, 2712606-16-9, Stock 33.5g, Assay 98.3%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-42-3, Stock 64.8g, Assay 98.5%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-36-5, Stock 84g, Assay 98.4%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-33-2, Stock 66.3g, Assay 98.4%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-32-1, Stock 30.3g, Assay 98.3%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-44-5, Stock 24.2g, Assay 98.3%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-31-0, Stock 32.5g, Assay 98.5%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-47-8, Stock 61.1g, Assay 98.9%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-51-4, Stock 36.5g, Assay 98.7%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-28-5, Stock 25.3g, Assay 98.8%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-29-6, Stock 89.2g, Assay 98.3%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-50-3, Stock 36.5g, Assay 98.5%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-52-5, Stock 80g, Assay 98.4%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-27-4, Stock 69.6g, Assay 98.3%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-49-0, Stock 75g, Assay 98.6%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-54-7, Stock 87.7g, Assay 98.2%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-26-3, Stock 51.5g, Assay 98.1%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-25-2, Stock 48g, Assay 98.1%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-30-9, Stock 81.1g, Assay 98.3%

Bufospirostenin A intermediate, 2454072-24-1, Stock 55.3g, Assay 98.2%